RODO! Obowiązek informacyjny.

RODO. Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 r, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. (RODO), które zastąpi dotychczasowe przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe zapisy  mają na celu wprowadzenie większej kontroli nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane. W celu wypełnienia obowiązku z art. 13 powyższego rozporządzenia, opracowaliśmy szczegółową Politykę prywatności i ochrony danych osobowych oraz zmieniliśmy Regulamin, który wchodzi w życie dnia 25.05.2018 r.

Oficjalna strona GIODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń czy uwag dotyczących bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu: za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc do nas na adres: ul.Wąwozowa 1/29, 02-796 Warszawa, lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opowiadaniarozwojowe.pl

NOWE WERSJE DOKUMENTÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

&1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Osobistego CONSTANT GROWTH z siedzibą – ul. Wąwozowa 1/29, 02-796 Warszawa, właściciel bloga OpowiadaniaRozwojowe.pl

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:iod@opowiadaniarozwojowe.pl

&2.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul.Wąwozowa 1/29, 02-796 Warszawa, lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opowiadaniarozwojowe.pl

&3.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z Instytut Rozwoju Osobistego CONSTANT GROWTH (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera);
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

&4.

Pani/Pana dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
1) realizacji postanowień umowy zawartej z Instytut Rozwoju Osobistego CONSTANT GROWTH (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) wykonania usługi newslettera, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
5) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
6) analitycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
7) statystycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
8) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

&5.

Pani/Pana dane osobowe, bez wyrażenia odrębnej zgody, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

&6.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie i inne.

&7.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

&8.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 np. do zakończenia świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi newslettera, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

&9.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) przenoszenia danych osobowych;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

&10.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

&11.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane.

&12.

W przypadku gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych gdy:

(1) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której Pani/Pan się znalazł lub

(2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw może Pani/Pan wnieść pisząc na adres e-mail: iod@opowiadaniarozwojowe.pl

&13.

Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych w ust. 9, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

&14.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Instytut Rozwoju Osobistego „CONSTANT GROWTH”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 1/29, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

&1

Dla skutecznego zapisania się do Newslettera, konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

&2

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu wiadomości o charakterze informacyjnym. Newsletter może zawierać informacje o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach, a także propozycjach i ofertach handlowych, dotyczących działalności bloga oraz Instytutu Rozwoju Osobistego „CONSTANT GROWTH”, na podany w procesie zapisu adres e-mail.

&3

Zapisując się do Newslettera, Osoba, zwana dalej Subskrybentem, akceptuje niniejszy regulamin.

&4

Zapisując się do Newslettera, Subskrybent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Instytut Rozwoju Osobistego „CONSTANT GROWTH”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 1/29. Administratorem danych osobowych jest Administrator bloga OpowiadaniaRozwojowe.pl. Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia bloga i do celów marketingowych, zgodnie z przepisami prawa.

&5

Adresy poczty elektronicznej, ani inne dane Subskrybenta, nie będą udostępniane osobom trzecim.

&6

Zapisując się do Newslettera, Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych na podane przez siebie konto e-mail.

&7

Z Newslettera można wypisać się w dowolnym momencie, korzystając z odnośnika w otrzymywanych wiadomościach.

&8

Administrator bloga zastrzega sobie prawo usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez inne osoby.

&9

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator bloga zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu, z przyczyn techniczno–organizacyjno–ekonomicznych, bez konieczności informowania o tym osób zapisanych do Newslettera.

Zapraszam także do wysłuchania mojego podcastu. Inspirujący ludzie opowiadają o swojej pasji do rozwoju osobistego.

Kod RSS

 

No comments
Share:
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline